Inleiding

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook “gegevens” genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbod”).

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 23 februari 2022


Verantwoordelijk

CM CityClass Hotel GmbH & Co KG
Hoofdkantoor
Algemeen directeur: Pascal Marquigny
Kaiserstrasse 46
42781 Haan
Telefoon: (0)2129 / 9363 – 0
E-mail: info@cityclass.de


Contact Functionaris Gegevensbescherming

PROTEKTO DATA FUSE GmbH
Wendenstraße 279
20537 Hamburg
De heer Kent Schwirz
E-mail: datenschutz@protekto.group


Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkenen.


Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens.
 • Betalingsgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Contractgegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta/communicatiegegevens.
 • Gegevens aanvrager.
 • Contactgegevens (Facebook).
 • Evenementgegevens (Facebook).


Speciale gegevenscategorieën

 • Gezondheidsgegevens.
 • Religieuze of ideologische overtuigingen.


Categorieën van betrokken personen

 • Klanten.
 • Medewerkers.
 • Geïnteresseerde partijen.
 • Communicatiepartner.
 • Gebruikers.
 • Kandidaten.
 • Zakelijke en contractuele partners.


Doeleinden van de verwerking

 • Contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Directe marketing.
 • Bereikmeting.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Remarketing.
 • Conversiemeting.
 • Doelgroepvorming.
 • Vragen beheren en beantwoorden.
 • Aanvraagprocedure.
 • Content Delivery Network (CDN).
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie.
 • Doelgroepvorming.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.


Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR, nationale regelgeving voor gegevensbescherming van toepassing kan zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten er in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u hierover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen.
 • Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.
 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 9 para. 2 lit. b GDPR) – Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 para. 2 lit. b GDPR worden verwerkt als onderdeel van de sollicitatieprocedure. 1 GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst) worden opgevraagd bij sollicitanten om de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene in staat te stellen zijn of haar rechten op grond van de arbeidswetgeving en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming uit te oefenen en te voldoen aan zijn of haar verplichtingen in dit verband, wordt de verwerking ervan uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 (1) GDPR. 2 lit. b. DSGVO, in het geval van de bescherming van vitale belangen van de verzoekers of andere personen op grond van. Art. 9 lid. 2 lit. c. GDPR of voor de doeleinden van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten krachtens. Art. 9 lid. 2 lit. h. GDPR. In het geval van verstrekking van bijzondere categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van artikel 9 (2) van de Wet bescherming persoonsgegevens. 2 lit. a. GDPR.

Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing. Dit omvat in het bijzonder de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens in de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). De BDSG bevat met name bijzondere bepalingen over het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering. Bovendien regelt het de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke federale staten van toepassing zijn.


Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies in een online aanbieding op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de functionaliteit, de veiligheid en het comfort van online aanbiedingen en het maken van analyses van bezoekersstromen.

Kennisgevingen met toestemming: We gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom vragen we vooraf toestemming aan gebruikers, tenzij dit wettelijk niet verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet nodig als het opslaan en uitlezen van de informatie, d.w.z. ook van cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde telemediadienst (d.w.z. ons online-aanbod) te kunnen leveren. De herroepbare toestemming wordt duidelijk gecommuniceerd naar de gebruikers en bevat informatie over het cookiegebruik in kwestie.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming: De rechtsgrondslag onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op basis waarvan we persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies, hangt af van de vraag of we gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in het bedrijfsbeheer van ons online aanbod en de verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. We leggen uit voor welke doeleinden we cookies verwerken in de loop van dit privacybeleid of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Opslagduur: Met betrekking tot de opslagduur worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele app) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is afgesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of de voorkeurscontent kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Op dezelfde manier kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij we gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de toestemming die ze hebben gegeven op elk gewenst moment intrekken en ook bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in Art. 21 DSGVO (meer informatie over het bezwaar wordt verstrekt in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via de instellingen van hun browser.

Cookie-instellingen/ bezwaaroptie:

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: We maken gebruik van een cookie toestemmingsbeheerprocedure waaronder de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of voor de verwerking en aanbieders genoemd in de cookie toestemmingsbeheerprocedure, kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden ingetrokken. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen zodat deze niet hoeft te worden herhaald en de toestemming kan worden aangetoond in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden op de server en/of in een cookie (een zogenaamde opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele informatie over dienstverleners op het gebied van cookiebeheer, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van toestemming kan maximaal twee jaar zijn. Hier wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of serviceproviders) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.


Zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en geïnteresseerden (samen “contractuele partners” genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en aanverwante maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat in het bijzonder de verplichtingen om de overeengekomen diensten te leveren, eventuele updateverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere prestatiestoringen. Daarnaast verwerken we de gegevens om onze rechten te waarborgen en ten behoeve van de administratieve taken die verband houden met deze taken en de bedrijfsorganisatie. Verder verwerken we de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een goed en zakelijk beheer, evenals veiligheidsmaatregelen om onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik, in gevaar brengen van hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). Binnen het kader van de toepasselijke wetgeving geven we de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. De contractuele partners zullen worden geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijv. voor marketingdoeleinden, binnen het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij informeren de contractuele partners over de gegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden voor of tijdens het verzamelen van gegevens, bijv. in online formulieren, door middel van speciale etikettering (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk.

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens zijn opgeslagen in een klantenaccount, bijv. zolang deze moeten worden bewaard om wettelijke archiveringsredenen (bijv. voor belastingdoeleinden meestal 10 jaar). Wij wissen de gegevens die ons door de contractpartner in het kader van een bestelling zijn verstrekt, in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, in principe na afloop van de bestelling.

Voor zover we gebruik maken van externe aanbieders of platforms om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en kennisgevingen van gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Klant account

Contractuele partners kunnen een account aanmaken binnen ons online aanbod (bijvoorbeeld een klanten- of gebruikersaccount, afgekort “klantenaccount”). Als registratie van een klantenaccount vereist is, worden contractuele partners hiervan op de hoogte gesteld, evenals van de informatie die voor registratie vereist is. De accounts van klanten zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. In het kader van de registratie en de daaropvolgende aanmeldingen en het gebruik van de klantenaccount slaan we de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van de klantenaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantenaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot de klantenaccount verwijderd, tenzij het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om een back-up te maken van hun gegevens bij beëindiging van de klantenaccount.

Klantloyaliteitsprogramma/ klantenkaart

Wij verwerken de gegevens van klanten in het kader van ons klantenloyaliteitsprogramma met het oog op de dienstverlening aan deelnemende klanten in het kader van het klantenloyaliteitsprogramma. Voor dit doel wordt de informatie die van de klanten wordt verzameld en waar nodig als zodanig gemarkeerd, opgeslagen in een profiel van de klanten. In het profiel wordt ook informatie over het gebruik van het klantloyaliteitsprogramma en over het gebruik van de bijbehorende diensten en voordelen verwerkt en, alleen als dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, doorgegeven aan derden (bijv. uitvoerende dienstverleners). De klantprofielen worden na beëindiging van de deelname verwijderd en samen met de respectieve gegevens alleen gearchiveerd voor zover dit noodzakelijk kan zijn voor wettelijke bewaardoeleinden of de nakoming van wettelijke (tot 11 jaar in het geval van fiscale informatie vanaf het einde van het jaar waarin deze is ontstaan) of contractuele claims (tot drie jaar vanaf het einde van het jaar van beëindiging).

Economische analyses en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, etc., waarbij de betrokken groep personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.

De analyses worden uitgevoerd voor bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijv. om klantgroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Hierbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers, indien beschikbaar, samen met hun gegevens, bijv. gebruikte diensten. De analyses dienen alleen ons en worden niet openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien houden we rekening met de privacy van gebruikers en verwerken we de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als geaggregeerde gegevens).

Winkel en e-commerce

Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. Als dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling, maken we gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering bij onze klanten uit te voeren. We maken gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders om betalingstransacties te verwerken. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in de context van het bestelproces of een vergelijkbare aankoop en omvat de informatie die nodig is voor levering of levering en facturering, evenals contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Hotel- en accommodatiediensten

We verwerken de gegevens van onze gasten, bezoekers en geïnteresseerden (gezamenlijk “gasten” genoemd) om onze accommodatie en aanverwante diensten van toeristische of gastronomische aard aan te bieden en om de geleverde diensten te factureren.

In het kader van onze opdracht kan het noodzakelijk zijn dat wij bijzondere categorieën van gegevens verwerken in de zin van art. 9 lid. 1 GDPR, in het bijzonder informatie over iemands gezondheid of informatie met betrekking tot zijn religieuze overtuiging. De verwerking wordt uitgevoerd om de gezondheidsbelangen van bezoekers te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van informatie over allergieën) of anderszins om aan hun fysieke of mentale behoeften te voldoen op hun verzoek en met hun toestemming.

Indien dit vereist is voor de uitvoering van het contract of vereist is door de wet, of indien gasten hiermee instemmen, of indien dit gebaseerd is op onze legitieme belangen, geven we de gegevens van de gasten vrij of geven we deze door, bijv. aan dienstverleners die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze diensten of aan autoriteiten, boekhoudkantoren en op het gebied van IT-, kantoor- of vergelijkbare diensten.

Diensten voor werving en selectie

Wij verwerken de gegevens van kandidaten voor een baan en de persoonsgegevens van potentiële werkgevers of hun werknemers in het kader van onze diensten, waaronder met name het zoeken naar potentiële kandidaten voor een baan, het opnemen van contact met hen en het plaatsen van hen.

We verwerken de informatie en contactgegevens die door sollicitanten worden verstrekt voor het opstellen, uitvoeren en, indien van toepassing, beëindigen van een arbeidsbemiddelingscontract. Bovendien kunnen we geïnteresseerde partijen op een later tijdstip vragen stellen over het succes van onze bemiddelingsdiensten, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Wij verwerken de gegevens van zowel kandidaten als werkgevers om onze contractuele verplichtingen na te komen en om de bij ons ingediende aanvragen voor vacatures naar tevredenheid van de betrokken partijen te kunnen afhandelen.

We kunnen de bemiddelingsprocessen vastleggen om het bestaan van de contractuele relatie en de toestemming van de betrokken partijen te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke verantwoordingsplicht (art. 5 lid 2 DSGVO). Deze informatie wordt voor een periode van drie tot vier jaar bewaard voor het geval we het oorspronkelijke verzoek moeten bewijzen (bijvoorbeeld om aan te tonen dat we in aanmerking komen om contact op te nemen met sollicitanten).

Evenementen en functies

Wij verwerken de gegevens van de deelnemers aan de evenementen, functies en soortgelijke activiteiten die door ons worden aangeboden of gehost (hierna uniform aangeduid als “Deelnemers” en “Evenementen”) om hen in staat te stellen deel te nemen aan de Evenementen en te profiteren van de diensten of promoties die aan de deelname zijn verbonden.

Als we in deze context gezondheidsgerelateerde gegevens, religieuze, politieke of andere speciale gegevenscategorieën verwerken, gebeurt dit in het kader van de openbaarmaking (bijv. voor thematisch georiënteerde evenementen of ten behoeve van de gezondheidszorg, de veiligheid of gebeurt dit met toestemming van de betrokkenen).

De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in de context van de bestelling, inkooporder of vergelijkbare contractafsluiting en omvat de informatie die nodig is voor het leveren van diensten en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen plegen. Wanneer we toegang hebben tot informatie van eindklanten, werknemers of anderen, verwerken we deze in overeenstemming met wettelijke en contractuele vereisten.

Verhuur

We verwerken de gegevens van onze huurders en toekomstige huurders in overeenstemming met de onderliggende huurovereenkomst. We kunnen ook informatie verwerken over de kenmerken en omstandigheden van personen of eigendommen die aan hen toebehoren als dit nodig is in het kader van de huur. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over persoonlijke leefomstandigheden, mobiele of immobiele materiële goederen en de financiële situatie, evenals het gebruik van ondersteunende diensten (zoals water- of energievoorziening).

In het kader van onze opdracht kan het noodzakelijk zijn dat wij bijzondere categorieën van gegevens verwerken in de zin van art. 9 lid. 1 DSGVO, in het bijzonder informatie over de gezondheid van een persoon. De verwerking wordt gedaan om de gezondheidsbelangen van de huurders te kunnen beschermen en anders alleen met toestemming van de huurders.

Indien dit vereist is voor de uitvoering van het contract of vereist is door de wet of goedgekeurd is door de huurders of op basis van onze legitieme belangen, geven we de gegevens van de huurders vrij of geven we deze door in het kader van dekkingsaanvragen, het afsluiten en verwerken van contracten, bijv. aan financiële dienstverleners, kredietinstellingen, nutsbedrijven (bijv. elektriciteit) of autoriteiten.

Verder verwerken we gegevens van huurders als dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld in het geval van informatieverplichtingen in verband met aanvullende diensten en de bijkomende kosten).

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen). apparaatinformatie, IP-adressen); gegevens van sollicitanten (bijv. persoonlijke gegevens, post- en contactadressen, de documenten die bij de sollicitatie horen en de informatie daarin, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae, certificaten en andere informatie die wordt verstrekt met betrekking tot een specifieke functie of vrijwillig door sollicitanten met betrekking tot hun persoon of kwalificaties).
 • Speciale categorieën van persoonsgegevens: Gezondheidsgegevens (art. 9 lid 1 DGSVO); Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen (art. 9 lid 1 DGSVO).
 • Betrokkenen: Klanten; Geïnteresseerde partijen; Zakelijke en contractuele partners; Aanvragers.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; veiligheidsmaatregelen; verzoeken om contact en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures; beheer van en reageren op verzoeken; conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele informatie (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c. DSGVO).


Betalingsprocedure

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, bieden we betrokkenen efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden en gebruiken we hiervoor naast banken en kredietinstellingen ook andere dienstverleners (gezamenlijk “betalingsdienstaanbieders”).

De gegevens die worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieders omvatten inventarisgegevens, zoals de naam en het adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN’s en checksums, evenals informatie over het contract, het bedrag en de ontvanger. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. we ontvangen geen rekening- of creditcardgerelateerde informatie, maar alleen informatie met bevestigende of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze transmissie is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen we naar de AVG en de gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders.

Op de betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en kennisgevingen van gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing, die toegankelijk zijn via de respectieve websites of transactieapplicaties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en bevestiging van herroeping, informatie en andere rechten van betrokkenen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken personen: Klanten; Belanghebbenden.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:


Aanbieden van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen we gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, evenals beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die worden verwerkt in het kader van de levering van de hostingservice kunnen alle informatie bevatten met betrekking tot de gebruikers van onze online service die ontstaat tijdens het gebruik en de communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online aanbod of vanaf websites.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; content delivery network (CDN); leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina’s en bestanden bevatten, de datum en tijd van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider. De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en hun stabiliteit te garanderen; Verwijderen van gegevens: Informatie uit logbestanden wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens die verder moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.
 • IONOS by 1&1: Hostingplatform voor e-commerce / websites; Dienstverlener: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland; Website: https://www.ionos.de; Privacybeleid: https: //www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy; Contract voor orderverwerking: https: //www.ionos.de/hilfe/datenschutz/allgemeine-informationen-zur-datenschutz-grundverordnung-dsgvo/auftragsverarbeitung/?utm_source=search&utm_medium=global&utm_term=Auft&utm_campaign=HELP_CENTER&utm_content=/hilfe/.
 • Cloudflare: Content delivery network (CDN) – dienst met behulp waarvan de inhoud van een online aanbod, met name grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden afgeleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via internet met elkaar zijn verbonden; Dienstverlener: Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten; Website: https://www.cloudflare.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/; modelcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen garanderen): https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-scc; Contract voor orderverwerking: https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa.


Registratie, aanmelding en gebruikersaccount

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van de registratie worden gebruikers voorzien van de vereiste verplichte gegevens en worden deze verwerkt om de gebruikersaccount te verstrekken op basis van het nakomen van contractuele verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten met name de aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en een e-mailadres).

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze aanspraken of als er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over processen die relevant zijn voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; veiligheidsmaatregelen; administratie en beantwoording van verzoeken.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verwijdering van gegevens na beëindiging: Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, behoudens wettelijke toestemming, verplichting of toestemming van de gebruikers.
 • Geen verplichting om gegevens te bewaren: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beëindiging voor het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle gegevens van de gebruiker die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.


Contact- en aanvraagbeheer

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de aanvragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om de contactaanvraag te beantwoorden en eventuele gevraagde maatregelen te treffen.

Het beantwoorden van contactaanvragen en het administreren van contact- en aanvraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om (pre)contractuele aanvragen te beantwoorden en bovendien op basis van de legitieme belangen bij het beantwoorden van aanvragen en het onderhouden van gebruikers- of zakelijke relaties.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie; leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele informatie (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken we de gegevens die in deze context aan ons worden doorgegeven om het doorgegeven verzoek te verwerken. Voor dit doel verwerken we persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering ervan, en anders op basis van onze legitieme belangen en de belangen van de communicatiepartners bij het beantwoorden van de verzoeken en onze wettelijke bewaarplichten.
 • HubSpot: Software voor klantbeheer, proces- en verkoopondersteuning (communicatie via meerdere kanalen, d.w.z. beheer van vragen van klanten uit verschillende kanalen, verkoop, procesbeheer, analyses, feedback en onderzoeksfuncties); Dienstverlener: HubSpot, Inc., 25 First St., 2e verdieping, Cambridge, Massachusetts 02141, Verenigde Staten; Website: https://www.hubspot.de; Verklaring gegevensbescherming: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy; modelcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://legal.hubspot.com/dpa; Contract voor orderverwerking: https://legal.hubspot.com/dpa.


Communicatie via messenger

We gebruiken messengers voor communicatiedoeleinden en vragen u daarom de volgende informatie in acht te nemen over de functionaliteit van de messengers, over versleuteling, over het gebruik van de metagegevens van de communicatie en over uw bezwaarmogelijkheden.

U kunt ook op een andere manier contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per telefoon of e-mail. Gebruik de contactopties die u zijn verstrekt of de contactopties die zijn aangegeven in ons online aanbod.

In het geval van end-to-end versleuteling van inhoud (d.w.z. de inhoud van uw bericht en bijlagen), dient u er rekening mee te houden dat de inhoud van de communicatie (d.w.z. de inhoud van het bericht en bijgevoegde afbeeldingen) van eind tot eind wordt versleuteld. Dit betekent dat de inhoud van de berichten niet kan worden bekeken, zelfs niet door de messenger providers zelf. Je moet altijd een bijgewerkte versie van de messenger gebruiken met versleuteling ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de inhoud van het bericht versleuteld is.

We wijzen onze communicatiepartners er echter ook op dat de aanbieders van de messengers de inhoud niet kunnen bekijken, maar wel kunnen achterhalen dat en wanneer communicatiepartners met ons communiceren en dat technische informatie over het door de communicatiepartners gebruikte apparaat en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatiegegevens (zogenaamde metadata) worden verwerkt.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als we communicatiepartners om toestemming vragen voordat we met hen communiceren via Messenger, is hun toestemming de rechtsgrondslag voor onze verwerking van hun gegevens. In andere gevallen, als we niet om toestemming vragen en zij bijvoorbeeld uit eigen beweging contact met ons opnemen, gebruiken we Messenger met betrekking tot onze contractuele partners en in het kader van het initiëren van een contract als contractuele maatregel en, in het geval van andere geïnteresseerde partijen en communicatiepartners, op basis van onze legitieme belangen in snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoeften van onze communicatiepartners in communicatie via Messenger. Verder willen we u erop wijzen dat we de contactgegevens die u ons verstrekt niet voor de eerste keer aan de boodschappers doorgeven zonder uw toestemming.

Herroeping, bezwaar en verwijdering: Je kunt je gegeven toestemming te allen tijde intrekken en bezwaar maken tegen communicatie met ons via Messenger. In het geval van communicatie via Messenger verwijderen we de berichten in overeenstemming met onze algemene richtlijnen voor verwijdering (d.w.z., zoals hierboven beschreven, na het einde van contractuele relaties, in het kader van archiveringsvereisten, enz.) en anders zodra we ervan uit kunnen gaan dat we alle door de communicatiepartners verstrekte informatie hebben beantwoord, als er geen verwijzing naar een eerder gesprek te verwachten is en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Voorbehoud van verwijzing naar andere communicatiekanalen: Tot slot willen we je erop wijzen dat we ons het recht voorbehouden om, omwille van je veiligheid, vragen via Messenger niet te beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval als contractuele internaliteiten speciale vertrouwelijkheid vereisen of als een antwoord via messenger niet aan de formele vereisten voldoet. In dergelijke gevallen verwijzen we je door naar meer geschikte communicatiekanalen.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie; direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:


Chatbots en chatfuncties

We bieden online chats en chatbotfuncties (gezamenlijk “Chatdiensten” genoemd) aan als communicatiemiddel. Een chat is een online gesprek dat met een bepaalde mate van tijdigheid wordt gevoerd. Een chatbot is software die vragen van gebruikers beantwoordt of hen informeert over berichten. Wanneer u onze chatfuncties gebruikt, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken.

Als u onze chatdiensten binnen een online platform gebruikt, wordt uw identificatienummer ook binnen het betreffende platform opgeslagen. We kunnen ook informatie verzamelen over welke gebruikers interactie hebben met onze chatdiensten en wanneer. Bovendien slaan we de inhoud van uw gesprekken via de chatdiensten op en registreren we registratie- en toestemmingsprocessen om deze te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

We willen gebruikers erop wijzen dat de respectieve platformprovider kan achterhalen dat en wanneer gebruikers met onze chatdiensten communiceren en technische informatie kan verzamelen over het apparaat dat door de gebruikers wordt gebruikt en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatie-informatie (zogenaamde metadata) voor het optimaliseren van de respectieve diensten en voor veiligheidsdoeleinden. Evenzo kunnen de metadata van de communicatie via chatdiensten (d.w.z. bijvoorbeeld informatie over wie met wie heeft gecommuniceerd) door de respectieve platformaanbieders worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor het weergeven van op gebruikers afgestemde reclame in overeenstemming met hun bepalingen, waarnaar we verwijzen voor meer informatie.

Als gebruikers akkoord gaan met een chatbot om informatie te activeren met regelmatige berichten, hebben ze de optie om zich op elk moment in de toekomst af te melden voor de informatie. De chatbot instrueert gebruikers hoe en met welke voorwaarden ze zich kunnen afmelden voor de berichten. Het afmelden voor chatbotberichten verwijdert gebruikersgegevens uit de lijst met berichtontvangers.

We gebruiken de bovenstaande informatie om onze chatdiensten te exploiteren, bijv. om gebruikers persoonlijk aan te spreken, om te reageren op hun vragen, om gevraagde inhoud te leveren en ook om onze chatdiensten te verbeteren (bijv. om chatbots antwoorden op veelgestelde vragen te “leren” of om onbeantwoorde vragen te identificeren).

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: We gebruiken de chatdiensten op basis van toestemming wanneer we vooraf toestemming hebben gekregen van gebruikers om hun gegevens te verwerken als onderdeel van onze chatdiensten (dit geldt voor gevallen waarin gebruikers om toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor een chatbot om hen regelmatig berichten te sturen). Als we chatdiensten gebruiken om vragen van gebruikers over onze diensten of ons bedrijf te beantwoorden, gebeurt dit voor contractuele en precontractuele communicatie. Bovendien gebruiken we chatdiensten op basis van onze legitieme belangen in het optimaliseren van de chatdiensten, hun operationele efficiëntie en het vergroten van de positieve gebruikerservaring.

Herroeping, bezwaar en verwijdering: U kunt een gegeven toestemming te allen tijde herroepen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van onze chatdiensten.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie; direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:


Aanvraagprocedure

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons de gegevens verstrekken die nodig zijn voor hun beoordeling en selectie. De vereiste informatie is te vinden in de functiebeschrijving of, in het geval van online formulieren, in de informatie die daar wordt verstrekt.

In principe omvat de vereiste informatie persoonlijke gegevens zoals naam, adres, contactgegevens en bewijs van de vereiste kwalificaties voor een functie. Op verzoek geven we graag aanvullende informatie over welke gegevens nodig zijn.

Indien van toepassing kunnen aanvragers hun aanvraag via een online formulier bij ons indienen. De gegevens worden versleuteld naar ons verzonden volgens de laatste stand van de techniek. Sollicitanten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail naar ons sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails op het internet over het algemeen niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg versleuteld, maar niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissiepad van de toepassing tussen de verzender en de ontvangst op onze server.

Voor het zoeken naar sollicitanten, het indienen van sollicitaties en het selecteren van sollicitanten kunnen we gebruikmaken van software voor sollicitatiebeheer of werving en platforms en diensten van externe leveranciers in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Kandidaten kunnen contact met ons opnemen over de wijze van indiening van de sollicitatie of de sollicitatie per post naar ons toesturen.

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens: Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 Para. 1 GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst) worden opgevraagd bij sollicitanten om de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene in staat te stellen zijn of haar rechten op grond van de arbeidswetgeving en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming uit te oefenen en te voldoen aan zijn of haar verplichtingen in dit verband, wordt de verwerking ervan uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 (1) GDPR. 2 lit. b. DSGVO, in het geval van de bescherming van vitale belangen van de verzoekers of andere personen op grond van. Art. 9 lid. 2 lit. c. GDPR of voor de doeleinden van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnose, voor gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten krachtens. Art. 9 lid. 2 lit. h. GDPR. In het geval van kennisgeving van de speciale categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, wordt hun verwerking uitgevoerd op basis van art. 9 lid. 2 lit. a. GDPR.

Verwijdering van gegevens: De door sollicitanten verstrekte gegevens kunnen door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie in geval van een succesvolle sollicitatie. Als de sollicitatie voor een vacature niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitanten verwijderd. De gegevens van aanvragers worden ook verwijderd als een aanvraag wordt ingetrokken, waartoe aanvragers te allen tijde gerechtigd zijn. De verwijdering vindt plaats, behoudens een gerechtvaardigde herroeping door de aanvragers, uiterlijk na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat we eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving inzake gelijke behandeling van aanvragers. Facturen voor reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de vereisten van de belastingwetgeving.

Opname in een pool van sollicitanten: opname in een pool van sollicitanten, indien aangeboden, is gebaseerd op toestemming. Sollicitanten worden geïnformeerd dat hun toestemming om te worden opgenomen in de talentpool vrijwillig is, geen invloed heeft op de huidige sollicitatieprocedure en dat ze hun toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gegevens van sollicitanten (bijv. persoonlijke gegevens, post- en contactadressen, de documenten die bij de sollicitatie horen en de informatie daarin, zoals sollicitatiebrief, CV, certificaten en andere informatie die wordt verstrekt met betrekking tot een specifieke functie of vrijwillig door sollicitanten met betrekking tot hun persoon of kwalificaties).
 • Betrokken personen: Aanvragers.
 • Doeleinden van de verwerking: sollicitatieprocedure (vaststelling en eventuele latere uitvoering, evenals eventuele latere beëindiging van de arbeidsrelatie).
 • Rechtsgrondslag: Aanvraagprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 9 para. 2 lit. b DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:


Clouddiensten

We gebruiken softwarediensten die toegankelijk zijn via het internet en die draaien op de servers van hun providers (zogenaamde “cloud services”, ook wel “software as a service” genoemd) voor de volgende doeleinden: documentopslag en -beheer, agendabeheer, het verzenden van e-mails, spreadsheets en presentaties, het uitwisselen van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of het publiceren van webpagina’s, formulieren of andere inhoud en informatie, evenals chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de providers voor zover deze deel uitmaken van communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt zoals uiteengezet in de context van dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name bestaan uit stam- en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud. De cloudserviceproviders verwerken ook gebruiksgegevens en metadata, die ze gebruiken voor beveiligingsdoeleinden en serviceoptimalisatie.

Als we cloudservices gebruiken om formulieren of andere documenten en inhoud aan andere gebruikers of openbaar toegankelijke websites te leveren, kunnen de providers cookies opslaan op de apparaten van gebruikers ten behoeve van webanalyse of om de instellingen van gebruikers te onthouden (bijv. in het geval van mediabesturing).

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we toestemming vragen voor het gebruik van de clouddiensten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze (pre)contractuele diensten, op voorwaarde dat het gebruik van de clouddiensten binnen dit kader is overeengekomen. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte en veilige beheer- en samenwerkingsprocessen).

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Klanten; werknemers (bijv. werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers); belanghebbende partijen; communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:


Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie

Webanalyse (ook wel “bereikmeting” genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Op dezelfde manier kunnen we begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyses kunnen we ook gebruikmaken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen profielen, d.w.z. samengevatte gegevens voor een gebruiksproces, worden aangemaakt voor deze doeleinden en kan informatie worden opgeslagen in een browser of in een eindapparaat en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en de daar gebruikte elementen, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens van ons of van de leveranciers van de diensten die wij gebruiken, kunnen locatiegegevens ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen zijn de gegevens die worden opgeslagen in het kader van webanalyse, A/B-testen en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen), maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers om toestemming vragen om externe aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: remarketing; bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Google Universal Analytics: Bereikmeting en webanalyse – We gebruiken Universal Analytics, een versie van Google Analytics, om gebruikersanalyses uit te voeren op basis van een pseudoniem gebruikersidentificatienummer. Dit identificatienummer bevat geen duidelijke gegevens, zoals namen of e-mailadressen. Het wordt gebruikt om analyse-informatie aan een gebruiker toe te wijzen, bijvoorbeeld om te herkennen welke inhoud gebruikers binnen een gebruik hebben opgeroepen of of ze ons online-aanbod opnieuw oproepen. Hierbij worden pseudonieme profielen van gebruikers gemaakt met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; AGB: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Analytics 4: Bereikmeting en webanalyse – We gebruiken Google Analytics 4, een versie van Google Analytics, om gebruikersanalyses uit te voeren op basis van een pseudoniem gebruikersidentificatienummer. Dit identificatienummer bevat geen duidelijke gegevens, zoals namen of e-mailadressen. Het wordt gebruikt om analyse-informatie aan een gebruiker toe te wijzen, bijvoorbeeld om te herkennen welke inhoud gebruikers binnen een gebruik hebben opgeroepen of of ze ons online-aanbod opnieuw oproepen. Hierbij worden pseudonieme profielen van gebruikers gemaakt met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten. Het IP-adres van de gebruiker wordt standaard afgekort met de laatste twee cijfers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Optie om bezwaar te maken (Opt-Out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated; Contract voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags via een interface kunnen beheren en zo andere diensten in ons online aanbod kunnen integreren (zie voor meer informatie deze verklaring over gegevensbescherming). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) maakt daarom nog geen gebruikersprofielen aan en slaat bijvoorbeeld nog geen cookies op. Google leert alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager uit te voeren; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Contract voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Yandex-Metrica: analytics, click tracking en websiteoptimalisatie; dienstverlener: Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland; website: https://yandex.com; privacybeleid: https: //yandex.com/legal/privacy/; standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen waarborgen): Overeengekomen tussen Yandex Oy en de verantwoordelijke voor de verwerking YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo st., Moskou, 11 902 1, Rusland.


Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het weergeven van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk “inhoud”) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de gebruikersgegevens die relevant zijn voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud worden opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden er geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen als onderdeel van het online marketingproces, maar wel pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de online marketingprocedures, niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in cookies of via vergelijkbare procedures. Deze cookies kunnen later over het algemeen worden gelezen op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken en worden geanalyseerd voor het weergeven van inhoud en kunnen worden aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens worden toegewezen aan de profielen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingprocedures gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt met de bovengenoemde informatie. Wij vragen u er rekening mee te houden dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de providers, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter nagaan welke van onze online marketingprocedures tot een zogenaamde conversie hebben geleid, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, gaan we ervan uit dat de gebruikte cookies twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers om toestemming vragen om externe aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebeurtenisgegevens (Facebook) (“Gebeurtenisgegevens” zijn gegevens die door ons kunnen worden doorgegeven aan Facebook, bijvoorbeeld via de Facebook-pixel (via apps of andere middelen), en betrekking hebben op personen of hun acties; de gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, app-installaties, productaankopen, enz.; de Gebeurtenisgegevens worden verwerkt om doelgroepen te maken voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences).Gebeurtenisgegevens worden verwerkt voor het maken van doelgroepen voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens bevatten niet de feitelijke inhoud (zoals geschreven opmerkingen), geen inloggegevens en geen contactgegevens (d.w.z. geen namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de daaruit gevormde doelgroepen met het verwijderen van ons Facebook-account); Contactgegevens (Facebook) (“Contactgegevens” zijn gegevens waarmee betrokkenen (duidelijk) kunnen worden geïdentificeerd, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, die naar Facebook worden verzonden, bijv. via Facebook-pixel of upload voor matchingdoeleinden voor het maken van Custom Audiences; na matching voor het maken van doelgroepen wordt de contactinformatie verwijderd); gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina’s, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: remarketing; conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen); targeting; bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van content); marketing; profilering met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): We verwijzen naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden die aan de aanbieders worden geboden (de zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-outoptie is opgegeven, hebt u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. We bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out opties aan, die in beknopte vorm worden aangeboden voor de respectieve gebieden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • AdRoll: online marketingservice; dienstverlener: AdRoll, Inc., 2300 Harrison Street, Floor 2, San Francisco, CA 94110, USA; Website: https://www.adrollgroup.com/de-DE; Privacybeleid: https: //www.adrollgroup.com/de-DE/privacy; Opt-out: https: //www.adrollgroup.com/de-DE/privacy.
 • Facebook-pixel en doelgroepvorming (Custom Audiences): Met behulp van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies voor de overdracht van gebeurtenisgegevens of contactgegevens door middel van interfaces in apps) is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan dergelijke gebruikers op Facebook en binnen de diensten van de partners die samenwerken met Facebook (het zogenaamde “Audience Network”). https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die blijken uit de bezochte webpagina’s) die we doorgeven aan Facebook (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de mogelijke interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde “conversiemeting”); Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Standaard contractuele clausules (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in het geval van verwerking in derde landen): Het “Facebook EU Data Transfer Supplement” (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) in het geval van verwerking in opdracht door Facebook als de basis voor de verwerking van evenementgegevens van EU-burgers in de VS en de opname in de “Platform Terms of Use” van Facebook (https://developers.facebook.com/terms) met betrekking tot de autonome verwerking van gebeurtenisgegevens door Facebook in het kader van advertentieplaatsing; Verdere informatie: De “Voorwaarden voor gegevensverwerking” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) met betrekking tot gebeurtenisgegevens die Facebook namens bedrijven verwerkt om hen te voorzien van rapporten en analyses; bovendien is het “controller addendum” een overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid (art. 26 (1) zin 3 van de GDPR), die relevant is in het geval van de verwerking van gebeurtenisgegevens door Facebook op eigen verantwoordelijkheid met als doel targeting en het verbeteren en beveiligen van Facebook-producten.
 • Facebook – Aanmaken van doelgroepen via het uploaden van gegevens: Aanmaken van doelgroepen voor marketingdoeleinden – Wij geven contactgegevens (namen, e-mailadressen en telefoonnummers) in lijstvorm door aan Facebook om doelgroepen aan te maken (zogenaamde “Custom Audiences”) voor het weergeven van inhoud en reclame-informatie die is gericht op de veronderstelde interesses van de gebruikers. De overdracht en vergelijking met gegevens die beschikbaar zijn bij Facebook worden niet uitgevoerd in platte tekst, maar als zogenaamde “hashwaarden”, d.w.z. wiskundige afbeeldingen van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na de matching voor het vormen van doelgroepen worden de contactgegevens verwijderd. Contactinformatie wordt verwerkt op basis van een orderverwerkingsovereenkomst metMeta Platforms Ireland Limited (“Data Processing Terms”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), de “Data Security Terms”(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, met betrekking tot verwerking in de VS, op basis van standaard contractuele clausules (“Facebook EU Data Transfer Addendum”, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Meer informatie over de verwerking van contactgegevens is te vinden in de “Gebruiksvoorwaarden voor Custom Audiences met klantenlijst”, https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience; Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; modelcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen garanderen): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Contract voor orderverwerking: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.
 • Google Ad Manager: We gebruiken het “Google Marketing Platform” (en services zoals “Google Ad Manager”) om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, etc.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in realtime worden weergegeven op basis van de veronderstelde interesses van de gebruikers. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit “remarketing” genoemd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservicesVoorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollertermsAls Google optreedt als verwerker, algemene voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: We gebruiken de online marketingprocedure “Google Ads” om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, enz.) zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties (de zogenaamde “conversie”). Bovendien meten we de conversie van de advertenties. We komen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde “conversion tracking tag”. Wij ontvangen zelf echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking evenals verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Analytics in toestemmingsmodus: Wanneer klanten op onze Google-advertenties klikken en vervolgens de geadverteerde dienst gebruiken (zogenaamde “conversie”), kunnen de door de gebruiker ingevoerde gegevens, zoals e-mailadres, naam, huisadres of telefoonnummer, worden doorgegeven aan Google. De hashwaarden worden vervolgens gematcht met bestaande Google-accounts van de gebruikers om de interactie van de gebruikers met de advertenties (bijv. klikken of bekijken) en dus hun prestaties beter te evalueren en te verbeteren; website: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656.


Klantbeoordelingen en beoordelingsprocedures

We nemen deel aan beoordelingsprocessen om onze diensten te evalueren, te optimaliseren en te promoten. Als gebruikers ons beoordelen of op een andere manier feedback geven via de deelnemende beoordelingsplatforms of -procedures, zijn ook de algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de kennisgevingen over gegevensbescherming van de aanbieders van toepassing. In de regel vereist de evaluatie ook registratie bij de respectieve providers.

Om er zeker van te zijn dat de personen die beoordeeld worden ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, geven we, met toestemming van de klanten, de hiervoor vereiste gegevens met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst door aan het betreffende beoordelingsplatform (inclusief naam, e-mailadres en bestelnummer of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

 • Soorten verwerkte gegevens: contractuele gegevens (bijv. onderwerp van contract, termijn, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Ratingwidget: We integreren zogenaamde “ratingwidgets” in ons online-aanbod. Een widget is een functioneel en inhoudelijk element dat in ons online-aanbod is geïntegreerd en variabele informatie weergeeft. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de vorm van een zegel of een vergelijkbaar element, soms ook een “badge” genoemd. Daarbij wordt de corresponderende inhoud van de widget weergegeven binnen ons online aanbod, maar deze wordt op dat moment opgehaald van de servers van de betreffende widgetprovider. Dit is de enige manier om altijd de huidige inhoud te tonen, vooral de huidige beoordeling. Hiervoor moet een gegevensverbinding tot stand worden gebracht tussen de website waartoe toegang wordt verkregen binnen ons online aanbod en de server van de widgetprovider en ontvangt de widgetprovider bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, waaronder het IP-adres) die nodig zijn om de inhoud van de widget aan de browser van de gebruiker te leveren. Bovendien ontvangt de widgetprovider informatie dat gebruikers ons online aanbod hebben bezocht. Deze informatie kan worden opgeslagen in een cookie en door de widget provider worden gebruikt om te identificeren welke online diensten die deelnemen aan het beoordelingsproces door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame of marktonderzoek.
 • Customer Alliance: beoordelingsplatform; dienstverlener: CA Customer Alliance GmbH, Ullsteinstr. 130 l Turm B, 12109 Berlijn, Duitsland; Website: https://www.customer-alliance.com/de; Privacybeleid: https: //www.customer-alliance.com/de/datenschutzbestimmungen/.
 • Google Klantbeoordelingen: Dienst voor het verkrijgen en/of weergeven van klanttevredenheid en meningen van klanten; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; AGB: https://support.google.com/merchants/topic/7259129?hl=de&ref_topic=7257954; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: In het kader van het verkrijgen van klantbeoordelingen worden een identificatienummer en het tijdstip van de te beoordelen zakelijke transactie, in het geval van rechtstreeks aan klanten verzonden beoordelingsverzoeken, het e-mailadres van de klant, informatie over het land waarin de klant woont en de beoordelingsinformatie zelf verwerkt; verdere informatie over de soorten verwerking en de verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservicesVoorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.


Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (met name als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en erop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de opties om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van de rechten van betrokkenen, wijzen we erop dat deze het effectiefst kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als je nog steeds hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:


Plugins en ingesloten functies en inhoud

We integreren functionele en inhoudselementen in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve providers (hierna “externe providers” genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s of stadsplattegronden zijn (hierna uniform “inhoud” genoemd).

De integratie vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functie. We proberen alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “webbakens”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers om toestemming vragen om externe aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Toestemming (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. GDPR).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Google Fonts: we integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://fonts.google.com/; privacybeleid: https: //policies.google.com/privacy.
 • Google Maps API’s en SDK’s: Interfaces voor de kaart- en locatieservices van Google, waarmee bijvoorbeeld adressen kunnen worden toegevoegd, locaties kunnen worden bepaald, afstanden kunnen worden berekend of aanvullende informatie over locaties en andere plaatsen kan worden verstrekt; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://cloud.google.com/maps-platform; privacybeleid: https: //policies.google.com/privacy.
 • YouTube-video’s: Video-inhoud; YouTube-video’s worden geïntegreerd via een speciaal domein (herkenbaar aan de component “youtube-nocookie”) in de zogenaamde “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, waarbij geen cookies over gebruikersactiviteiten worden verzameld om de videoweergave te personaliseren. Desalniettemin kan informatie over de interactie van de gebruiker met de video (bijvoorbeeld het laatste afspeelpunt onthouden) worden opgeslagen; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://www.youtube.com; privacybeleid: https: //policies.google.com/privacy.


Beheer, organisatie en hulpmiddelen

We gebruiken diensten, platforms en software van andere aanbieders (hierna “externe aanbieders” genoemd) voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze diensten. Bij het selecteren van externe providers en hun diensten houden we ons aan de wettelijke vereisten.

In deze context kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de externe providers. Het kan hierbij gaan om verschillende gegevens die we verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name bestaan uit stam- en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud.

Wanneer gebruikers worden doorverwezen naar de externe providers of hun software of platforms als onderdeel van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kunnen de externe providers gebruiksgegevens en metadata verwerken voor beveiliging, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. We vragen u daarom om de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders in acht te nemen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers om toestemming vragen om externe aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, op voorwaarde dat het gebruik van de externe leveranciers in dit kader is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners; gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; meting van het bereik (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:


Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We passen het privacybeleid aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u op de hoogte stellen zodra de wijzigingen uw medewerking vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Waar we in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, dient u er rekening mee te houden dat de adressen na verloop van tijd kunnen veranderen en dat u de gegevens moet controleren voordat u contact met ons opneemt.


Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt. Veel van de termen komen uit de wet en worden vooral gedefinieerd in Art. 4 GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg daarentegen is vooral bedoeld om het begrip te vergroten. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Content Delivery Network (CDN): Een “Content Delivery Network” (CDN) is een dienst waarmee de inhoud van een online-aanbod, met name grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden geleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar zijn verbonden.
 • Conversiemeting: Conversiemeting (ook bekend als “bezoekactie-evaluatie”) is een procedure die kan worden gebruikt om de effectiviteit van marketingmaatregelen te bepalen. Dit wordt meestal gedaan door een cookie op te slaan op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waar de marketing plaatsvindt en deze vervolgens weer op te halen op de doelwebsite. We kunnen bijvoorbeeld zien of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: “Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van “profielen met gebruikersgerelateerde informatie”, kortweg “profielen”, omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het type profilering kan dit verschillende informatie omvatten met betrekking tot demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en hun inhoud, enzovoort) (bijv. interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld de inhoud van de website beter aanpassen aan de behoeften van hun bezoekers. Voor analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeuriger analyses te krijgen van het gebruik van een online aanbod.
 • Remarketing: “Remarketing” of “retargeting” is wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker geïnteresseerd was op een website om de gebruiker aan deze producten te herinneren op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties.
 • Voor de verwerking verantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: “verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. De term is breed en omvat praktisch elke omgang met gegevens, of het nu gaat om verzamelen, evalueren, opslaan, verzenden of verwijderen.
 • Doelgroepvorming: We spreken van doelgroepvorming (of “aangepaste doelgroepen”) wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijv. het weergeven van advertenties. Op basis van de interesse van een gebruiker in bepaalde producten of onderwerpen op internet kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of in de online winkel waar hij de producten heeft bekeken. Lookalike doelgroepen” (of vergelijkbare doelgroepen) zijn wanneer de geschikt geachte inhoud wordt weergegeven aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn gemaakt. Cookies en web beacons worden over het algemeen gebruikt voor het maken van Custom Audiences en Lookalike Audiences.

 

info

Uw boekingsvoordelen
Directe boekingen zijn de moeite waard!

 • Goedkoopste prijs (€ 5,00 directe korting)
 • Ontbijt voor € 10,00 p. P. (ipv € 18,90)
 • Gratis wifi
 • 1 fles mineraalwater gratis
 • Parkeermogelijkheden met korting
 • CityClass & Friends voordeelprogramma
 • Er zijn diverse extra’s bij te boeken
This site is registered on wpml.org as a development site.